Societat Caça 'El Rebollet' de la Font d'en Carròs

 

Datos

Entidad:

Comarca:

Población:

Código Postal:

Dirección:

Teléfono:

Fax:

E-Mail:

Coto:

Presidente:

Secretario:

Societat Caça 'El Rebollet' de la Font d'en Carròs

La Safor

Font d'en Carròs

46717

C/ Francesc Ferrer Pastor n 12

696535632

96 286 89 00

societatelrebollet@hotmail.com

V-10.442 EL REBOLLET

Ivan Just Gregori

Vicente Monzó Escrivà

 

Galería (19)

 

 

Más…

 

Historia

ANTECEDENTS HISTÒRICS

Segons el primer llibre d'Actes de la Societat de Caçadors, aquesta entitat va ser constituïda en data 28 de novembre 1973, segons consta en la diligència que es transcrivia al llibre d'actes, segellat per la IV Federació Regional de Caça. Estaríem parlant d'uns 30 anys d'antiguitat. Aquests són els primers testimonis escrits que li consten a aquesta Societat de Caçadors de la Font d'en carro, encara que sabem que la gran tradició per la Caça al nostre municipi, és bastant més anterior a aquesta data.CRONOLOGIA HISTÒRICA DE L'ENTITAT

Durant molts anys, la Societat de Caçadors de la Font d'en carro, va tenir existència, sense que en el llibre d'actes constarà d'una intensa i clara activitat social per part dels caçadors d'aquest municipi.

Va ser el 5 de març de 1999, quan els caçadors del nostre municipi van iniciar la seva veritable i escrita tasca social. Aquest dia es va realitzar l'acta en la qual es triava com a President a Francisco Roselló Millet i Secretari a Enrique Fuster Andrés.

Un mes després, el 16 d'abril de 1999 es realitza la primera reunió, i com a tema més important i transcendental, per als aficionats a la caça del nostre municipi, el limitar el terme municipal de la Font d'En Carros. En aquest punt es coincidia, però també es veia la dificultat en portar endavant el propòsit.

El 4 de febrer de 2000, van presentar la seva dimissió els que fins aleshores havien defensat i iniciat allò que tant havien somiat els veïns caçadors del municipi, on la caça del terme municipal depengués, i fora normalitzada i gestionada pels veïns del mateix poble.

En procés electoral per l'elecció de la nova Junta Directiva de la Societat, s'inicia. Es convoquen els comicis per al dia 3 de març del 2000. A ells només es presenta una candidatura la d'en Jordi Just Marí, que és proclamada i presentada a l'Assemblea Extraordinària del 10 de març de 2000. La nova Junta Directiva de la Societat de Caçadors de la Font d'en carro, per un període de quatre anys, queda formada pels següents membres: President: Jordi Just Marí, Vicepresident: Rafael Escrivà Escrivà, Secretari: Francisco J. Roselló Escrivà, Tresorer: Vicente Rubio Pla, i Vocals: Antonio Just Estruch, Salvador Agud Escrivá, Daniel Escrivà Domínguez, Francisco Monserrat Porro, Vicente Escrivà Domínguez, i Sergio Escrivà Escrivà.

Els nous dirigents de la Societat, inicia el seu mandat amb il lusió i ganes de treballar, amb l'objectiu posat en el que els seus predecessors van deixar, constituir el vedat de caça de la Font d'En Carros.CONSTITUCIÓ DEL acotar de LA FONT D'EN CARROS

La idea dels integrants de la nova Junta Directiva, era clara, cal constituir el Coto, i limitar tot el terme municipal del nostre poble.

Amb l'objectiu posat en crear l'acotat per als veïns caçadors del municipi, s'inicien les converses i recollides de signatures per part dels dirigents de la Societat, i al seu cap el seu president, Jordi Just.

Gràcies als Regidors D. Salvador Miñana i D. Miguel Just els quals van col laborar i treballar molt intensament en els temes documentals, als propietaris dels terrenys per la cessió de la caça, als membres de la Junta Directiva per l'esforç i temps perdut, i al poble en general, es va poder constituir el Coto de Caça el Rebollet de la Font d'en carro, titularitat de la Societat de Caça de la Font d'En Carrós.

El Coto el Rebollet, s'autoritza per Resolució del Director Territorial de Medi Ambient el 27 de setembre de 2000, amb el número V-10442, amb una superfície de 973 Has, a nom de la Societat de Caçadors El Rebollet, després de realitzar el corresponent Pla Tècnic de Caça.ACTUACIONS SOCIALS

La Societat a partir d'aquest moment comença a prendre un veritable cos social. Els veïns caçadors del municipi, perceben la importància i el sentit de la titularitat de la caça, en adonar-se que són ells els que imposen i normalitzen les regles perquè els seus recursos faunístics siguin sostenibles i renovables.

La societat comença a incrementar el nombre dels seus socis, sent en la temporada 2000-2001 de 150 membres, en la seva majoria ciutadans d'aquest municipi. Això demostra la gran tradició cinegètica del nostre poble.

Però a la Junta Directiva no se li acaba aquí el treball i les dificultats.

En l'àmbit social, el que fins llavors s'havia cregut que era una entitat legalment constituïda, no era així. Un escrit de la Conselleria d'Hisenda, per el pagament dels impostos del Pla Tècnic de Caça, els indica que la Societat no està legalment constituïda.

La Junta Directiva, es posa mans a l'obra i iniciar la constitució legal, segons les noves normatives, per tal que allò que fins ara s'havia cregut (que era una entitat legalment constituïda), fos una realitat. S'aixeca acta notarial el 19 d'octubre de 2001 i es confeccionen els Estatuts, s'anota novament en la Federació de Caça, i s'inscriu en el registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana amb el número 5.672 de la Secció 1 ª. I és en aquell precís moment quan es constitueix legalment l'entitat, que havia existit durant molts anys, però d'una forma fictícia per a l'Administració, però no per als caçadors de la Font d'En Carrós.

El procés de constitució legal de la Societat sol produir enutjos i mals de cap, però el que més va indignar als dirigents i caçadors, i segueix molestant, és que una entitat com la Societat de Caçadors de la Font d'En Carrós (per que la Llei de l'Esport ho indiqui i s'imposi als caçadors) hagués de canviar la denominació legal de la Societat per la de Club de Caça. Una cosa que no s'accepta per part dels caçadors, i que s'està lluitant per que l'Administració no confongui, a les Societats de Caça amb els Clubs de Tir, com fins ara.

Del mode relatat es constitueix, segons Diligència del Cap del Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat València el 21 de novembre del 2001 el Club de Caçadors El Rebollet de la Font d'En Carrós. Entitat la nostra, que vulgui o no l'Administració, sempre serà la Societat de Caçadors de la Font d'En Carrós.CAPS DE LA SOCIETAT DE CAÇADORS

La Societat de Caçadors de la Font d'en carro, que té com a fi prioritari la gestió de la caça amb l'objectiu de conservar i fomentar la riquesa de les espècies cinegètiques i el seu ordenat aprofitament dins del seu acotat, realitzant activitats com la millora de els hàbitats i mancances, realització de Majan, vigilància, repoblacions tant de perdius com de conills, instal lació de menjadores i abeuradors, etc. I com activitat secundària el foment, la pràctica o la participació en una o diverses modalitats esportives de caça, amb l'objectiu de fomentar i practicar l'activitat físico-esportiva de la caça de competició entre els seus caçadors.

Un altre dels objectius és la d'oferir serveis assistencials i comuns als seus caçadors, la defensa dels seus interessos i els de la pròpia activitat que es practica, la caça. Igual de qualsevol altre cultural, social, o esportiu que aprovi la Societat.


Fi principal: activitat cinegètica

Dins de les activitats cinegètiques que ofereix la Societat als seus socis, els quals realitzen l'acció de caçar, cal destacar: la caça del conill amb garrot, que va començar a finals de juliol fins a l'obertura de la veda en general. La mitja veda del torcaz i tórtora, a l'agost, amb 7 dies de caça. La veda en general que es perllonga des de l'octubre fins a principis de gener següent. I la Zona Ensinistrament per a gossos, on es pot exercitar i mantenir la forma física dels gossos, pràcticament durant tot l'any. Sense oblidar les esperes i batudes de senglar, espècie en augment, que es caça per col laborar i evitar en la mesura del possible, els danys als conreus dels nostres pagesos.

Una altra de les actuacions que realitza la Societat, és el control de depredadors, entre ells el senglar (que destrueixen ous i nius de perdius, mengen conills, trenquen els abeuradors i menjadores, etc.), Les guineus, i gats assilvestrats que han proliferat espectacularment en els nostres camps i prop de les cases habitades.


Fi Secundari: Activitats Esportives

Les activitats esportives o de competició, solen organitzar-se i fer fora dels dies i períodes en el qual no es realitza l'activitat principal que practiquen els seus socis, que és la Caça. Cal destacar el Tir Social de coloms a braç o de guatlla a màquina que tots els anys es realitza. L'aportació de caçadors, perquè representin a la Societat en el concurs de caça menor amb gos, que es celebra tots els anys. Igual que en altres activitats esportives de competició, que els caçadors desitgin participar San Huberto, Caça practica, etc.


Altres activitats

La Societat de Caçadors de la Font d'En Carrós dins de les seves activitats socials nomena i homenatja socis i persones que han tingut un gran arrelament dins de l'activitat cinegètica o la esportiva del municipi. Entre els darrers, destacar el realitzat al Sr Sant Onofre Fuster, per ser considerat un gran esportista d'elit a nivell local en temps passats, per la seva gran trajectòria com a caçador i tirador en el que era antigament el camp de tir de la Plana, situat al nostre municipi.